Δημοσιεύσεις

Αξιοκρατία είναι η επιλογή των αρίστων σε ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, η δια βίου εξέλιξη και επιμόρφωση των στελεχών και η θέσπιση αδιάβλητων μηχανισμών επιλογής προσωπικού σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς  και τις μεγάλες κρατικές δομές.

 

Αξιοκρατία σημαίνει να τηρούνται κώδικες δεοντολογίες για συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες.

 

Αξιοκρατία είναι μία νοοτροπία και μία διαρκής εκπαίδευση των μαθητών από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, σε μία διαφορετική θεώρηση μέσα από τη γνώση τη μάθηση και την τήρηση ενός αξιακού μοντέλου, που οδηγεί στην αριστεία. Ωστόσο, η σημερινή κρίση αξιών ουδόλως συνάδει με τις αρχές της αξιοκρατίας.

 

Την αξιοκρατία μπορούμε να την αναζητήσουμε και μέσα από την πάταξη κάθε φαινομένου διαφθοράς στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

 

Αξιοκρατία σημαίνει αντιμετώπιση της δυσκίνητης και γραφειοκρατικής διοίκησης με όλες τις παθογένειες της, αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης και τήρηση της νομιμότητας για όλους.

 

Ας μη λησμονούμε ότι η Ελλάδα είναι σε υψηλή θέση σταστιστικά, σε επίπεδα διαφθοράς και ευελπιστούμε ότι το φαινόμενο αυτό θα αντιμετωπιστεί. 

 

Τέλος, η διακριτική μεταχείριση είναι σημαντική και η αντιμετώπιση εν γένει των διακρίσεων κυρίως μέσα από την ισότητα ευκαιριών και την ίση μεταχείριση όλων, όπως προβλέπει άλλωστε και η συνταγματική διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1.

Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Δρ Νομικής- Δικηγόρος