Πόνημα Ι

Προτάσεις εφικτών αλλαγών για μια νέα δημόσια διοίκηση

Πόνημα Ι σε pdf

Πόνημα ΙΙ

Η Ελλάδα ενεργότερος εταίρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πόνημα ΙΙ σε pdf

Πόνημα ΙΙΙ

Πολιτική Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο

Πόνημα ΙΙΙ σε pdf

Πόνημα IV

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πόνημα IV σε pdf

Πόνημα V

Προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας

Πόνημα V σε pdf