Ποιοι είμαστε

Το σωματείο «ΑΞΙΟΤΗΣ» είναι ένας επιστημονικός, μη κερδοσκοπικός φορέας προβληματισμού και διαλόγου, αλλά και έμπρακτης δράσης για την προαγωγή των αρχών και των κανόνων της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και του εκσυγχρονισμού στη δημόσια διοίκηση, στον τομέα των επιχειρήσεων και στην κοινωνία των πολιτών.

Τα μέλη του σωματείου είναι φυσικά πρόσωπα, καταξιωμένα επιστημονικά και κοινωνικά, που διακρίνονται από πνεύμα ανεξαρτησίας και προσήλωσης στις αρχές της αξιοπρέπειας, της αξιοκρατίας και τα δημοκρατικά ιδεώδη.


Σκοπός

Η εκπόνηση και δημοσιοποίηση μελετών και επιστημονικών εργασιών, με αντικείμενο την σύγχρονη οργάνωση και λειτουργία του δημοσίου τομέα, των επιχειρήσεων  και της κοινωνίας των πολιτών.

Η προώθηση της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και τόνωσης του αισθήματος ευθύνης προς εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και

Η διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων για την ανταλλαγή απόψεων και την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων με στόχο την προσέγγιση και αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων που απασχολούν τον δημόσιο τομέα σε διάφορα πεδία της δραστηριότητάς του.

  1. Το Σωματείο έχει ως σκοπό την επιστημονική έρευνα, συζήτηση και ανάλυση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του δημόσιου τομέα, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, με στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του δημόσιου τομέα και τη βελτίωση της λειτουργίας του, μέσω της προώθησης της αξιοκρατίας, της ορθολογικής στελέχωσης και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, στη βάση των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου. Για την επίτευξη του σκοπού του το Σωματείο, μεταξύ άλλων, θα δύναται να διενεργεί συγκριτικές μελέτες και έρευνες ως προς τη λειτουργία του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων σε άλλα κράτη και θα επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των πολιτών ως προς την ανάγκη βελτίωσης της λειτουργίας του δημόσιου τομέα.
  2. Στο σκοπό του Σωματείου εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:

α) Η καταγραφή ειδικών ζητημάτων συνδεομένων με την παθολογία και προβληματική της οργάνωσης και λειτουργίας του δημόσιου τομέα, η ιεράρχηση των θεμάτων που θα εντοπίζονται αναλόγως της σημασίας και του επείγοντος του χαρακτήρα τους και η εξέταση δυνατοτήτων πρακτικής αντιμετώπισής τους με σκοπό την τεκμηρίωση προτάσεων και μεθόδων προσέγγισης και αντιμετώπισης των προβλημάτων.

β) Η αναζήτηση μεθόδων και μηχανισμών προώθησης της διαφάνειας, ανταμοιβής του επαγγελματισμού, της ικανότητας και αποδοτικότητας, επίτευξης εξορθολογισμού της οργάνωσης και τόνωσης του αισθήματος ευθύνης, προς εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

γ) Η διοργάνωση συσκέψεων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων για την προώθηση του προβληματισμού και την ανταλλαγή απόψεων με στόχο την εξεύρεση νέων τρόπων και μεθόδων, βασισμένων σε επιτυχημένες πρακτικές και μεθοδολογικά εργαλεία από τον επιχειρηματικό τομέα της οικονομίας, για την προσέγγιση και αντιμετώπιση από άλλη οπτική γωνία βασικών θεμάτων και προβλημάτων που απασχολούν τον δημόσιο τομέα σε διάφορα επίπεδα και πεδία της δραστηριότητάς του.

δ) Η εκπόνηση και δημοσίευση ερευνών, μελετών και επιστημονικών εργασιών με αντικείμενο την οργάνωση του δημόσιου τομέα, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και μορφές διακυβέρνησης σε κοινωνικούς και επιχειρηματικούς τομείς, στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη, με σκοπό τη διατύπωση πρακτικών προτάσεων και την προώθηση λύσεων, που θα προάγουν την αξιοκρατία και λειτουργικότητα.  Το Σωματείο δύναται να αναθέτει και σε τρίτα πρόσωπα την εκπόνηση και δημοσίευση των παραπάνω ερευνών, μελετών και επιστημονικών εργασιών.

ε) Η έκδοση ενημερωτικών εντύπων επί θεμάτων που εμπίπτουν στο σκοπό του Σωματείου.

στ) Η προώθηση της συζήτησης, του προβληματισμού και της ανταλλαγής απόψεων επί των ανωτέρω και παρεμφερών θεμάτων και η ανάπτυξη κάθε άλλης παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του σκοπού του Σωματείου.


  1. Το Σωματείο για την επίτευξη των σκοπών του δύναται να συνεργάζεται και με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.